Vietnam (South): Heads of State: 1948-1975 - Archontology
HomeNationsVietnamSouth VietnamHeads of State: 1948-1975

Vietnam (South): Heads of State: 1948-1975

Thủ tướng Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam | President of the Provisional Central Government of Vietnam
23 May 1948 - 14 Jun 1949 Nguyễn Văn Xuân 
Quốc trưởng | Head of State
14 Jun 1949 - 26 Oct 1955 Đức Bảo Đại [1]
26 Oct 1955 - 26 Oct 1955 Ngô Đình Diệm [2]
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa | President of the Republic of Vietnam
26 Oct 1955 - 2 Nov 1963 Ngô Đình Diệm 
Chủ tịch Ủy ban Quân nhân Cách mạng | Chairman of the Military Revolutionary Committee
2 Nov 1963 - 30 Jan 1964 Dương Văn Minh
Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng | Chairman of the Military Revolutionary Council
30 Jan 1964 - 8 Feb 1964 Nguyễn Khánh
Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa | Head of State of the Republic of Vietnam
8 Feb 1964 - 16 Aug 1964 Dương Văn Minh 
Chủ tịch Việt Nam Cộng hòa | President (Chairman) of the Republic of Vietnam
16 Aug 1964 - 27 Aug 1964 Nguyễn Khánh 
Ban Lãnh đạo Lâm thời Quốc gia và Quân lực | Provisional Leadership Committee for the Nation and Armed Forces
27 Aug 1964 - 8 Sep 1964 Nguyễn Khánh 
27 Aug 1964 - 8 Sep 1964 Dương Văn Minh 
27 Aug 1964 - 8 Sep 1964 Trần Thiện Khiêm
Chủ tịch Ban Lãnh đạo Lâm thời Quốc gia và Quân lực | Chairman of the Provisional Leadership Committee for the Nation and Armed Forces
8 Sep 1964 - 26 Oct 1964 Dương Văn Minh 
Quốc trưởng Việt Nam Cộng hòa | Head of State of the Republic of Vietnam
26 Oct 1964 - 14 Jun 1965 Phan Khắc Sửu
Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia | Chairman of the National Leadership Committee
14 Jun 1965 - 31 Oct 1967 Nguyễn Văn Thiệu
Tổng thống Việt Nam Cộng hòa | President of the Republic of Vietnam
31 Oct 1967 - 21 Apr 1975 Nguyễn Văn Thiệu 
21 Apr 1975 - 28 Apr 1975 Trần Văn Hương
28 Apr 1975 - 30 Apr 1975 Dương Văn Minh 

[1] Formerly the Emperor of Vietnam (1926-1945), commonly referred to by the era name Bảo Đại; reverted to pre-accession name Nguyễn Vĩnh Thụy in 1945. During his term as Head of State (1949-1955), he used Bảo Đại as personal name with the honorific prefix đức. Baptized Jean-Robert in 1988.
[2] Jean-Baptiste Ngô Đình Diệm