Vietnam: Heads of State: 1976-2024 - Archontology
HomeNationsVietnamHeads of State: 1976-2024

Vietnam: Heads of State: 1976-2024

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | State President of the Socialist Republic of Vietnam
2 Jul 1976 - 30 Mar 1980 Tôn Đức Thắng 
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Acting State President of the Socialist Republic of Vietnam
30 Mar 1980 - 4 Jul 1981 Nguyễn Hữu Thọ
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Chairman of the Council of State of the Socialist Republic of Vietnam
4 Jul 1981 - 18 Jun 1987 Trường Chinh [1]
18 Jun 1987 - 23 Sep 1992 Võ Chí Công [2]
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | State President of the Socialist Republic of Vietnam
23 Sep 1992 - 24 Sep 1997 Lê Đức Anh
24 Sep 1997 - 27 Jun 2006 Trần Đức Lương
27 Jun 2006 - 25 Jul 2011 Nguyễn Minh Triết
25 Jul 2011 - 2 Apr 2016 Trương Tấn Sang
2 Apr 2016 - 21 Sep 2018 Trần Đại Quang
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Acting State President of the Socialist Republic of Vietnam
21 Sep 2018 - 23 Oct 2018 Đặng Thị Ngọc Thịnh
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | State President of the Socialist Republic of Vietnam
23 Oct 2018 - 5 Apr 2021 Nguyễn Phú Trọng
5 Apr 2021 - 18 Jan 2023 Nguyễn Xuân Phúc
Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Acting State President of the Socialist Republic of Vietnam
18 Jan 2023 - 2 Mar 2023 Võ Thị Ánh Xuân
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | State President of the Socialist Republic of Vietnam
2 Mar 2023 - Võ Văn Thưởng

[1] Pseudonym of Đặng Xuân Khu
[2] Original name: Võ Toàn