Vietnam: Emperors: 1400-1428 - Archontology
HomeNationsVietnamEmperors: 1400-1428

Vietnam: Emperors: 1400-1428

Each ruler is recorded under his personal name (see also Notes).
Hoàng đế (皇帝) | Emperor
Ruling House: Hồ ()
23 Mar 1400 - Dec 1400/Jan 1401 Hồ Quý Li (胡季犛) [1]
  name (before accession): Lê Quý Li (黎季犛)
  courtesy name: Lý Nguyên (理元)
   
Dec 1400/Jan 1401 - 17 Jun 1407 Hồ Hán Thương (胡漢蒼)
  name (before accession): Lê Hán Thương (黎漢蒼)
   
Ruling House: Trần ()
1 Nov 1407 - 2 Apr 1409 Trần Ngỗi (陳頠)
  common reference (byname): Giản Định đế (簡定帝)
   
2 Apr 1409 - 30 Mar 1414 Trần Quý Khoáng (陳季擴)
  common reference (by era name): Trùng Quang đế (重光帝)
   
Nov/Dec 1426 - 26 Jan 1428 Trần Cảo (陳暠) [2]
  name (before accession): Hồ Ông (胡翁)

[1] Abdicated and assumed the title: Thái thượng hoàng (太上皇) [1401].
[2] Acceded to the throne in the eleventh month of the lunar year (29 Nov 1426 - 28 Dec 1426).