United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2024 - Archontology
HomeNationsUnited Arab EmiratesPolity Style: 1971-2024

United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2024

2 Dec 1971 - al-Imārāt al-ʿArabiyya al-Muttaḥida (الإمارات العربية المتحدة) | United Arab Emirates