North Macedonia: Sources - Archontology

North Macedonia: Sources

  • Official Gazette. Службен весник на федералната единица Македонија во Демократска и Федеративна Југославија (No. 2, 23 Feb 1945 - No. 14, 8 Aug 1945) || Службен весник на федерална Македонија (No. 15/16, 29 Aug 1945 - No. 2, 31 Jan 1946) || Службен весник на Народна Република Македонија (No. 3, 9 Feb 1946 - No. 14, 11 Apr 1963) || Службен весник на Социјалистичка Република Македонија (No. 15, 12 Apr 1963 - No. 26, 7 Jun 1991) || Службен весник на Република Македонија (No. 27, 11 Jun 1991 - No. 39, 13 Feb 2019) || Службен весник на Република Северна Македонија (from No. 40, 15 Feb 2019) (web site)