Silla: Kings: 356-936 - Archontology
HomeNationsKoreaSillaKings: 356-936

Silla: Kings: 356-936

The dates of the reigns are traditional as given in the Samguk Sagi, ch. 1-12.
Starting with the reign of Jidaero each ruler is recorded under the following protocol: posthumous name (shì | ) || personal name (míng | ), considered tabooed (huì | ) upon accession (included if appearing in the chronicles). The rulers before 503 are listed under their personal names.
Ruling house: Gim (|) [356-912, 927-936]; Bak (|) [912-927]
Maripgan (麻立干|마립간)
356 - Mar/Apr 402 Naemul (奈勿|내물) or Namil (那密|나밀)
402 - Jun 417 Silseong (實聖|실성)
417 - Aug/Sep 458 Nulji (訥祗|눌지)
458 - 11 Mar 479 Jabi (慈悲|자비)
479 - Dec 500 Soji (炤知|소지) or Bicheo (毗處|비처)
500 - Nov 503 Jidaero (智大路/智度路|지대로) or Jicheolro (智哲老|지철로)
Gugwang (國王|국왕)
Nov 503 - Aug/Sep 514 Jijeung wang (智證王|지증왕) || Jidaero (智大路/智度路|지대로) or Jicheolro (智哲老|지철로) 
514 - Aug/Sep 540 Beopheung wang (法興王|법흥왕) || Wonjong (原宗|원종)
540 - Sep/Oct 576 Jinheung wang (眞興王|진흥왕) || Sammaekjong (彡麥宗|삼맥종) or Simmaekbu (深麥夫|심맥부)
576 - 24 Aug 579 Jinji wang (眞智王|진지왕) || Saryun (舍輪|사륜) or Geumnyun (金輪|금륜)
579 - Jan/Feb 632 Jinpyeong wang (眞平王|진평왕) || Baekjeong (白淨|백정)
632 - 17 Feb 647 Seondeok wang (善德王|선덕왕) || Deongman (德曼|덕만)
647 - Mar/Apr 654 Jindeok wang (眞德王|진덕왕) || Seungman (勝曼|승만)
654 - Jul 661 Muyeol wang (武烈王|무열왕) || Chunchu (春秋|춘추); temple name: Taejong (太宗|태종)
661 - 21 Jul 681 Munmu wang (文武王|문무왕) || Beopmin (法敏|법민)
681 - Aug/Sep 692 Sinmun wang (神文王|신문왕) || Jeongmyeong (政明|정명); courtesy name: Ilcho (日怊|일초)
692 - Aug/Sep 702 Hyoso wang (孝昭王|효소왕) || Ihong (理洪|이홍) or Igong (理恭|이공)
702 - Mar/Apr 737 Seongdeok wang (聖德王|성덕왕) || Yunggi (隆基|융기), Heunggwang (興光|흥광) [712]
737 - Jun/Jul 742 Hyoseong wang (孝成王|효성왕) || Seunggyeong (承慶|승경)
742 - Jun/Jul 765 Gyeongdeok wang (景德王|경덕왕) || Heonyeong (憲英|헌영)
765 - May/Jun 780 Hyegong wang (惠恭王|혜공왕) || Geonun (乾運|건운)
780 - 26 Feb 785 Seondeok wang (宣德王|선덕왕) || Yangsang (良相|양상)
785 - 8 Feb 799 Wonseong wang (元聖王|원성왕) || Gyeongsin (敬信|경신)
799 - Jun/Jul 800 Soseong wang (昭聖王|소성왕) || Junong (俊邕|준옹)
800 - Aug/Sep 809 Aejang wang (哀莊王|애장왕) || Cheongmyeong (淸明|청명), Junghui (重熙|중희) [800]
Sep/Oct 809 - Nov 826 Heondeok wang (憲德王|헌덕왕) || Eonseung (彦昇|언승)
826 - Jan/Feb 837 Heungdeok wang (興德王|흥덕왕) || Sujong (秀宗|수종), Gyeonghwi (景徽|경휘)
837 - Feb 838 Huigang wang (僖康王|희강왕) || Jeryung (悌隆|제륭) or Jeong (悌顒|제옹)
838 - 6 Feb 839 Minae wang (閔哀王|민애왕) || Myeong (|)
Feb 839 - 4 Sep 839 Sinmuwang (神武王|신무왕) || Ujing (祐徵|우징)
Sep/Oct 839 - Sep/Oct 857 Munseong wang (文聖王|문성왕) || Gyeongeung (慶膺|경응)
857 - 14 Mar 861 Heonan wang (憲安王|헌안왕) || Uijeong (誼靖|의정) or Ujeong (祐靖|우정)
Mar/Apr 861 - 12 Aug 875 Gyeongmun wang (景文王|경문왕) || Eungnyeom (膺廉|응렴 or 凝廉|응렴) or Uinyeom (疑廉|의렴)
875 - 8 Aug 886 Heongang wang (憲康王|헌강왕) || Jeong (|)
886 - 28 Jul 887 Jeonggang wang (定康王|정강왕) || Hwang (|)
887 - 31 Dec 897 Jinseong wang (眞聖王|진성왕) || Man (|) [1]
898 - Apr/May 912 Hyogong wang (孝恭王|효공왕) || Yo (|)
912 - Jul/Aug 917 Sindeok wang (神德王|신덕왕) || Gyeonghwi (景暉|경휘)
917 - Sep 924 Gyeongmyeong wang (景明王|경명왕) || Seungyeong (昇英|승영)
924 - Nov/Dec 927 Gyeongae wang (景哀王|경애왕) || Wieung (魏膺|위응)
Nov/Dec 927 - 8 Jan 936 Gyeongsun wang (敬順王|경순왕) || Bu (|) [2]

[1] The original name was possibly Tan (|).
[2] Nobility title (after relinquishing royal dignity): Jeongseung gong (正承公|정승공) [conferred by the ruler of Korea, 936].