Estonia: Heads of State: 1918-1940 »
Estonia: Polity Style: 1918- »
Estonia: Archontology »
Estonia: Chairman of the Constituent Assembly: 1919-1920 »
Estonia: Sources »
Estonia: Heads of State: 1990- »
Estonia (Soviet Republic): Chairman of the Supreme Council: 1990 »
Estonia (Soviet Republic): Chairmen of the Presidium of the Supreme Council: 1940-1990 »
Estonia: Heads of State: 1918 »
Estonia (Soviet Republic): Archontology »