United Arab Emirates: Abu Dhabi: Heads of State: 1761-2021 - Archontology.org

United Arab Emirates: Abu Dhabi: Heads of State: 1761-2021

Ruling House: Banū Yās (Āl Abū Falāḥ)
Ḥākim Abū Ẓabī
? ? 1761 - ? ? 1793 Shaykh Dhiyāb ibn ʻĪsā ibn Nuhayyān
? ? 1793 - ? ? 1816 Shaykh Shakhbūṭ ibn Dhiyāb Āl Nuhayyān
? ? 1816 - ? ? 1818 Shaykh Muḥammad ibn Shakhbūṭ Āl Nuhayyān
? ? 1818 - ? ? 18?? Shaykh Shakhbūṭ ibn Dhiyāb Āl Nuhayyān (x)
? ? 1818 - ? Ap 1833 Shaykh Ṭaḥnūn ibn Shakhbūṭ Āl Nuhayyān [1]
? Apr 1833 - ? ? 1845 Shaykh Khalīfa ibn Shakhbūṭ Āl Nuhayyān
? Apr 1833 - ? Jul 1845 Shaykh Sulṭān ibn Shakhbūṭ Āl Nuhayyān [1]
? Jul 1845 - ? Sep 1845 Shaykh ʻĪsā ibn Khālid [2]
? Sep 1845 - ? Dec 1845 Shaykh Dhiyāb ibn ʻĪsā [2]
? Dec 1845 - ? ? 1855 Shaykh Saʻīd ibn Ṭaḥnūn Āl Nuhayyān
? ? 1855 - ? May 1909 Shaykh Zāyid ibn Khalīfa Āl Nuhayyān
? May 1909 - ? Oct 1912 Shaykh Ṭaḥnūn ibn Zāyid Āl Nuhayyān
? Oct 1912 - 22 Aug 1922 Shaykh Ḥamdān ibn Zāyid Āl Nuhayyān
22 Aug 1922 - 4 Aug 1926 Shaykh Sulṭān ibn Zāyid Āl Nuhayyān
4 Aug 1926 - 1 Jan 1928 Shaykh Ṣaqr ibn Zāyid Āl Nuhayyān
1 Jan 1928 - 6 Aug 1966 Shaykh Shakhbūṭ ibn Sulṭān Āl Nuyahhān
6 Aug 1966 - 2 Nov 2004 Shaykh Zāyid ibn Sulṭān Āl Nuhayyān [3]
2 Nov 2004 - Shaykh Khalīfa ibn Zāyid Āl Nuhayyān [3]

[1] Joint ruler.
[2] Not a member of the ruling house.
[3] Also in United Arab Emirates.
Last updated on: 29 Jul 2019 18:32:04