United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2023 - Archontology.org

United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2023

2 Dec 1971 - al-Imārāt al-ʿArabiyya al-Muttaḥida (الإمارات العربية المتحدة) | United Arab Emirates
Last updated on: 19 Jan 2022 21:21:57