United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2021 - Archontology.org

United Arab Emirates: Polity Style: 1971-2021

2 Dec 1971 - al-Imārāt al-ʻArabiyya al-Muttaḥida (الإمارات العربية المتحدة) | United Arab Emirates
Last updated on: 29 Jul 2019 18:32:02