North Macedonia: Sources

  • Official Gazette. "Служебен весник на федералната единица Македонија во Демократска и Федеративна Југославија" (No. 1, Feb 1945 - No. 14, 8 Aug 1945) || "Службен весник на федерална Македонија" (No. 15/16, 29 Aug 1945 - No. 2, 31 Jan 1946) || "Службен весник на Народна Република Македонија" (No. 3, 9 Feb 1946 - No. 14, 11 Apr 1963) || "Службен весник на Социјалистичка Република Македонија" (No. 15, 12 Apr 1963 - No. 26, 7 Jun 1991) || "Службен весник на Република Македонија" (from No. 27, 11 Jun 1991) (web site)
Last updated on: 14 Feb 2019 06:12:01