Lithuania: Glossary

Lithuanian definition (current script) - English equivalent
Einantis Ministro Pirmininko pareigas = Acting Prime Minister (literally Exercising the Duties of Prime Minister)
Einąs Respublikos Prezidento pareigas = Acting President of the Republic (literally Exercising the Duties of President of the Republic)
Laikinai einanti Ministrės Pirmininkės pareigas = Acting Prime Minister (literally Provisionally Exercising the Duties of Prime Minister) (female)
Laikinai einanti pareigas Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininkė = Acting Chairman of the Council of Ministers of the Lithuanian Republic (literally Provisionally Exercising the Duties of Chairman of the Council of Ministers of the Lithuanian Republic)
Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas = Acting Prime Minister (literally Provisionally Exercising the Duties of Prime Minister) (male)
Laikinai einantis Respublikos Prezidento pareigas = Acting President of the Republic (literally Provisionally Exercising the Duties of the President of the Republic)
Lietuva = Lithuania
Lietuvos Respublika = Lithuanian Republic
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas = Chairman of the Supreme Council of the Lithuanian Republic
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas = Prime Minister of the Lithuanian Republic (male)
Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė = Prime Minister of the Lithuanian Republic (female)
Lietuvos Tarybos Pirmininkas = Chairman of the Council of Lithuania
Lietuvos Valstybė = State of Lithuania
Lietuvos Valstybės Tarybos Pirmininkas = Chairman of the State Council of Lithuania
Ministras Pirmininkas = Prime Minister
Respublikos Prezidentas = President of the Republic (male)
Respublikos Prezidentė = President of the Republic (female)
Valstybės Prezidentas = State President
Last updated on: 12 Sep 2013 13:14:16