Joseon: Heads of State: 1393-1897

Each ruler is recorded under the personal name and the dates of the reign; the other entries follow the definitions in the Notes.
Joseon gukwang
27 Mar 1393 - 11 Oct 1398 I Dan [1]
name before accession: I Seonggye
style name: Junggyeol (changed to Gunjin)
temple name: Taejo
posthumous name: Gangheon Jiin Gye-un Eungcheon Jotong Gwanghun Yeongmyeong Seongmun Sinmu Jeong-ui Gwangdeok Go hwangje
11 Oct 1398 - 28 Nov 1400 I Gyeong
name before accession: I Banggwa
style name: Gwanggweon
temple name: Jeongjong
posthumous name: Gongjeong Uimun Jangmu On-in Sunhyo daewang
28 Nov 1400 - 7 Sep 1418 I Bangwon
style name: Yudeok
temple name: Taejong
posthumous name: Gongjeong Seongdeok Sin-gong Geoncheon Chegeuk Daejeong Gye-u Munmu Yecheol Seongryeol Gwanghyo daewang
10 Sep 1418 - 8 Apr 1450 I Do
style name: Wonjeong
temple name: Sejong
posthumous name: Jangheon Yeongmun Yemu Inseong Myeonghyo daewang
? ? 1450 - 11 Jun 1452 I Hyang
style name: Hwiji
temple name: Munjong
posthumous name: Gongsun Heummyeong Insuk Gwangmun Seonghyo daewang
11 Jun 1452 - ? ? 1455 I Hongwi
temple name: Danjong
posthumous name: Gong-ui Onmun Sunjeong Anjang Gyeongsun Donhyo daewang
? ? 1455 - 1 Oct 1468 I Yu
style name: Suji
temple name: Sejo
posthumous name: Hyejang Seungcheon Chedo Yeolmun Yeongmu Jideok Yunggong Seongsin Myeong-ye Heumsuk Inhyo daewang
1 Oct 1468 - 9 Jan 1469 I Gwang
style name: Myeongjo
temple name: Yejong
posthumous name: Yangdo Heummun Seongmu Ui-in Sohyo daewang
9 Jan 1469 - 29 Jan 1495 I Hyeol
temple name: Seongjong
posthumous name: Gangjeong Inmun Heonmu Heumseong Gonghyo daewang
29 Jan 1495 - ? ? 1506 I Yung
posthumous name: Heoncheon Hongdo Gyeongmun Wimu daewang
known by princely style: Yeonsan-gun
? ? 1506 - 6 Nov 1544 I Yeok
style name: Rakcheon
temple name: Jungjong
posthumous name: Gonghui Hwimun Somu Heum-in Seonghyo daewang
6 Nov 1544 - 17 Aug 1545 I Ho
temple name: Injong
posthumous name: Yeongjeong Heonmu Uimu Jangsuk Heumhyo daewang
17 Aug 1545 - 12 Aug 1567 I Hwan
style name: Daeyang
temple name: Myeongjong
posthumous name: Gongheon Heon-ui Somun Gwangsuk Gyeonghyo daewang
12 Aug 1567 - 16 Mar 1608 I Yeon
name before accession: I Gu
temple name: Seonjo
posthumous name: Sogyeong Jeongryun Ripgeuk Seongdeok Hongryeol Jiseong Dae-ui Gyeokcheon Hui-un Gyeongmyeong Sinryeok Honggong Yung-eop Hyeonmun Uimu Seong-ye Dalhyo daewang
17 Mar 1608 - 12 Apr 1623 I Hongwi
posthumous name: Checheon Heung-un Jundeok Honggong Sinseong Yeongsuk Heummun Inmu Seoryun Ipgi Myeongseong Gwangryeol Yungbong Hyeonbo Mujeong Junghui Yecheol Jang-ui Jangheon Sunjeong Geon-ui Sujeong Changdo Sungeop daewang
12 Apr 1623 - 17 Jun 1649 I Jong [2]
style name: Hwabaek
temple name: Injo
posthumous name: Gaecheon Joun Jeonggi Seondeok Heonmun Yeolmu Myeongsuk Sunhyo daewang
17 Jun 1649 - 23 Jun 1659 I Ho
style name: Jeong-yeon
temple name: Hyojong
posthumous name: Heumcheon Daldo Gwanggok Hong-yeol Seonmun Jangmu Sinseon Hyeon-in Myeong-ui Jeongdeok daewang
23 Jun 1659 - 18 Sep 1674 I Yeon
style name: Gyeongjik
temple name: Hyeongjong
posthumous name: Sohyu Yeon-gyeong Dondeok Suseong Sunmun Sukmu Gyeong-in Changhyo daewang
18 Sep 1674 - 12 Jul 1720 I Sun
style name: Myeongbo
temple name: Sukjong
posthumous name: Hyeon-ui Gwang-yun Yeseong Yeongryeol Yumo Yeong-un Hong-in Jundeok Baecheon Hapdo Gyehyu Dokgyeung Jeongjung Hyeopgeuk Sin-ui Daehun Jangmun Heonmu Gyeongmyeong Wonhyo daewang
12 Jul 1720 - 11 Oct 1724 I Yun
style name: Hwiseo
temple name: Gyeongjong
posthumous name: Gakgong Deokmun Ikmu Sun-in Seonhyo daewang
11 Oct 1724 - 22 Apr 1776 I Geum
style name: Gwangsuk
temple name: Yeongjong (changed to Yeongjo)
posthumous name: Jangsun Jihaeng Sundeok Yeongmo Uiryeol Jang-ui Hong-yun Gwang-in Donhui Checheon Geon-geuk Seonggo gng Sinhwa Daeseong Gwang-un Gaetae Giyeong Yo-myeong Suncheol Geon-geon Gon-yeong Bae-myeong Sutong Gyeongryeok Honghyu Junghwa Yungdo Sukjang Changhun Jeongmun Seonmu Huigyeong Hyeonhyo daewang
22 Apr 1776 - 18 Aug 1800 I San
style name: Hyeong-un
temple name: Jeongjong (changed to Jeongjo)
posthumous name: Gyeongcheon Myeongdo Hongdeok Hyeonmo Munseong Muryeol Seong-in Janghyo daewang
18 Aug 1800 - 13 Dec 1834 I Gong
style name: Gongbo
temple name: Sunjo
posthumous name: Seon-gak Yeondeok Hyeondo Gyeong-in Sunhui Cheseong Eungmyeong Heumgwang Seokgyeong Gyecheon Baegeuk Yungwon Donhyu Uihaeng Soyun Huihwa Junryeol Daejung Jijeong Honghun Cheolmo Geonsi Taehyeong Chang-un Honggi Go-myeong Bakhu Ganggeon Sujeong Gyetong Suryeok Gong-yu Beommun Anmu Jeongryeong Geongseonghyo hwangje
18 Dec 1834 - 25 Jul 1849 I Hwan
style name: Mun-eung
temple name: Heonjong
posthumous name: Jangsuk Chegeon Gyegeuk Jungjeong Gwangdae Jiseong Gwangdeok Hong-un Janghwa Gyeongmun Wimu Myeong-in Cheolhyo hwangje
28 Jul 1849 - 16 Jan 1864 I Byeon
style name: Doseung
temple name: Cheoljong
posthumous name: Huiyun Jeonggeuk Sudeok Sunseong Heummyeong Gwangdo Donwon Changhwa Munhyeon Museong Heon-in Yeonghyo hwangje
21 Jan 1864 - 7 Jan 1895 I Hyeong
name before accession: I Myeongbok
style name: Myeongbu
Daegunju pyeha Joseon gukwang
7 Jan 1895 - 12 Oct 1897 I Hyeong (x) [3]
style name: Myeongbu
era name: 7 Jan 1895 - 1 Jan 1896 Gaeguk
era name: 1 Jan 1896 - 14 Oct 1897 Geon-yang

[1] From 5 Aug 1392 in Goryeo
[2] 11 Feb 1624 - ? ? 1624 I ? (in dissidence)
  princely style: Heung-an-gun
[3] Continues in Daehan.
Last updated on: 21 Sep 2011 08:43:46