China (Soviet Republic): Heads of State: 1931-1937

Zhōnghuá sūwéiāi gònghéguó zhōngyāng zhíxíng wěiyuánhuì zhǔxí (中華蘇維埃共和國中央執行委員會主席) | Chairman of the Central Executive Committee of the Chinese Soviet Republic
27 Nov 1931 - 22 Sep 1937 Máo Zédōng (毛泽东)
Last updated on: 11 Apr 2020 09:20:13