China: Head of State (Beijing): 1937-1940

Línshí zhèngfǔ xíngzhèng wěiyuánzhǎng (維新政府行政院長) | Head of the Executive Yuan of the Provisional Government
14 Dec 1937 - 30 Mar 1940 Wáng Kèmǐn (王克敏) [1]
Last updated on: 03 Apr 2020 19:14:25