China: Heads of State (Guangzhou): 1931-1932

Guómín zhèngfǔ chángwù wěiyuán (國民政府常務委員) | Standing Committee of the National Government
members:
27 May 1931 - 5 Jan 1932 Táng Shàoyí (唐紹儀)
27 May 1931 - 5 Jan 1932 Gǔ Yīngfēn (古應芬)
27 May 1931 - 5 Jan 1932 Zōu Lǔ (鄒魯)
27 May 1931 - 5 Jan 1932 Wāng Zhàomíng (汪兆銘)
27 May 1931 - 5 Jan 1932 Sūn Kē (孫科)
27 May 1931 - 21 Jul 1931 Dèng Zérú (鄧澤如) [1]

[1] Declined election on 21 Jul 1931.
Last updated on: 01 Sep 2020 17:40:08