China: Head of People's Government (Northeast China): 1949-1953

Dōngběi rénmín zhèngfǔ zhǔxí (东北人民政府主席) | Chairman of the Northeast China People's Government
27 Aug 1949 - 23 Jan 1953 Gāo Gǎng (高岗)
Last updated on: 11 Sep 2020 11:22:41